დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

500 sqm

ტევადობა

100

ასაკობრივი შუალედი

18-65

სქესი

ორივე